Telefon: +48 795 981 130; e-mail: szkolenia@personlab.pl

Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ W PERSONLAB

ORGANIZATOR

1. Organizatorem szkoleń jest firma Maksymilian Pańczyk występująca pod marką PersonLab Szkolenia Psychologiczne, z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ulicy Zamojskiej 106, NIP: 922 274 7000, REGON: 061540973, zwana dalej PersonLab lub Organizatorem.

SZKOLENIA

1. PersonLab organizuje szkolenia w wyznaczonych salach szkoleniowych na terenie Lublina, w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń publikowanej na stronie internetowej www.personlab.pl.

2. Szkolenia zamknięte odbywają się według odrębnych ustaleń z klientem.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Rejestracji na szkolenie Uczestnik/Uczestniczka dokonuje poprzez pobranie i wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.personlab.pl oraz wysłanie zgłoszenia na adres e-mail szkolenia@personlab.pl

2. O przyjęciu na szkolenie decyduje prowadzący szkolenie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz na podstawie kolejności zgłoszenia.

3. W odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie Organizator prześle do Uczestnika/Uczestniczki wiadomość e-mail informującą o przyjęciu na szkolenie lub uzasadniającą odmowę uczestnictwa w szkoleniu.

4. PersonLab zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń. Poinformuje o tym Uczestników/Uczestniczki drogą elektroniczną w terminie 7 dni przed terminem szkolenia. W tym przypadku wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni.

5. W przypadku wystąpienia ważnych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie, programie, terminie szkolenia oraz zmiany osoby prowadzącej szkolenie. Modyfikacje te nie wpłyną na poziom merytoryczny i ogólną jakość szkolenia. O wyżej wymienionych zmianach Uczestnik/Uczestniczka zostanie poinformowany/a wiadomością e-mail, wysłaną na adres e-mail, podany w zgłoszeniu. W przypadku wyżej wymienionych zmian Uczestnik/Uczestniczka może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny szkolenia podawane są każdorazowo wraz z opisem szkolenia.

2. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.

3. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz odpowiedzi, potwierdzającej przyjęcie na szkolenie (zawierającej szczegółowe informacje organizacyjne oraz numer konta do wpłat).

5. Płatność za szkolenie powinna być zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych drogą e-mailową bądź telefoniczną.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnik ma obowiązek poinformować PersonLab o anulowaniu zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: szkolenia@personlab.pl

2. W przypadku otrzymania przez PersonLab oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia na 7 lub więcej dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika/Uczestniczkę na mniej niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub w przypadku nieobecności na szkoleniu nastąpi zwrot 50% kwoty wpłaconej tytułem zapłaty za udział w szkoleniu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Uczestnika/Uczestniczkę jest Organizator.

2. Przetwarzamy Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)

Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników (Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu) służą tylko do celów realizacji umowy o wykonanie usługi szkoleniowej pomiędzy Uczestnikiem/Uczestniczką a Organizatorem.

3. Podanie danych osobowych w formularzu, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane, są przetwarzane w celu zapisania się na szkolenie lub niezbędnych kontaktów z uczestnikami. Jeżeli uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania o nowych promocjach i usługach w postaci newslettera. Nie przetwarzamy danych użytkownika w celach profilowania, badania preferencji uczestników dla lepszego dostosowania prezentowanych przez nas treści i reklam do potrzeb i zainteresowań uczestników.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (RODO)  każdy uczestnik może wystąpić do administratora bazy danych o wydanie kopii danych, które mu dostarczył. Uczestnik ma prawo do przeniesienia nie tylko danych dostarczonych administratorowi, ale wszystkich danych, jakie administrator zgromadził na temat danej osoby. Dane osobowe zostaną przekazane w ustrukturyzowanym formacie w postaci pliku pdf. Administrator danych ma obowiązek poinformowania uczestnika o wycieku jego danych osobowych.
Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw musi wynikać z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby. W określonych przypadkach każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, które będzie polegało na zobowiązaniu administratora danych do zaprzestania przetwarzania danych i ograniczenia się wyłącznie do ich przechowywania.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zabezpieczenie danych osobowych
Zapewniamy, że PersonLab przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe uczestników są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych przez nas usług był jak najwyższy i gwarantował bezpieczeństwo danych. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

Kontakt
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kontaktujemy się z użytkownikiem, korzystając z podanego podczas zapisania się na szkolenie e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego numeru telefonu. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami szkolenia@personlab.pl

 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.personlab.pl

Wysłanie zgłoszenia na szkolenie drogą e-mailową na adres szkolenia@personlab.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.